Vedtekter

Tittel 1 – Generelle Bestemmelser

Art. 1. Foreningens navn

Foreningen “ItaT – Italiani a Trondheim/Italienere i Trondheim” ble grunnlagt, heretter kalt
“Foreningen”.
Foreningen er ikke-kommersiell, areligiøs, tverrpolitisk, upolitisk og basert på demokratiske
prinsipper.

Art. 2. Lokasjon og varighet

Foreningen er registrert hos nåværendes leders bosted.
Foreningen har ubegrenset varighet, bortsett fra oppløsningen av styret i henhold til vedtektenes
artikkel 8 og 13.

Art. 3. Regnskap

Regnskapsåret avsluttes 31. desember hvert år. Årsbudsjettet skal utarbeides og godkjennes.
Rapporten inkluderer eiendeler, bidrag eller etterlatenskap, skal deponeres minst 15 (femten)
dager før årsmøtet som handler om gjennomgang og godkjenning av regnskap og budsjett.

Tittel II – Formålet

Art. 4. Formålet og aktiviteten

Foreningen er basert på den sivile, kulturelle og sosiale solidariteten som skal fremme integrering
og aggregering av det italienske samfunnet i Trondheim og i Norge. Foreningens formålet er å
fremvise den italienske kulturen til det norske samfunnet.
For å forfølge de sosiale målene utøver foreningen for eksempel følgende aktiviteter:
● Publisere tidsskrifter, aviser, bøker, brosjyrer, konferanse- og seminarsreferater, studier og
forskningsresultater, pedagogisk materiale;
● Fremme formidling av kultur og kunst også gjennom aktiv og kollektiv deltakelse i
arrangementer som nasjonale og internasjonale messer;
● Formidle temaene som kommer fra aktivitetene som utføres gjennom konferanser,
utstillinger, studiedager, arbeidsgrupper, konkurranser, prisutdelinger, seminarer, festivaler,
arrangementer, o.l. også ved hjelp av nye nettverks- og multimedieteknologier
● Verdsette hver ressurs som kan være en mulighet for prosjekter, innovasjon, kulturell og
sosial kvalifikasjon;
● Gjennomføre konsulent- og samarbeidsaktiviteter med institusjoner, biblioteker, foreninger,
enkeltpersoner og lignende som ønsker å utvikle tiltak for å fremme kulturen;
● Presentere seg som et referansepunkt for bedrifter, universiteter og generelt for offentlige
og private virksomheter i forhold til foreningens formålet.
● Fremme utvikling av kunnskap og kultur og utveksling av gjensidige erfaringer og ideer
gjennom redaksjonelle og kulturelle aktiviteter og fremme av tiltak for å utdype foreningens
formålet;
● Organisere lokale kulturelle tiltak med planer om å eksportere dem nasjonalt og
internasjonalt;
● Gjennomføre kurs, arrangementer, konferanser, debatter, utstillinger, seminarer og
forskning, for å formidle formålet og forskning og/eller studier;
● Organisere multimediale arrangementer, inngå avtaler med offentlige og private
institusjoner for planlegging av kurs og seminarer og/eller for levering av tjenester i forhold
til foreningens formålet;
Foreningen benytter seg av ethvert instrument som er nyttig for å oppnå de sosiale formålene av
selve foreningen. Foreningen samarbeider med de lokale myndighetene, også gjennom stipulering
av avtaler, foreningen deltar i andre foreninger, selskaper eller organisasjoner med lignende eller
tilhørende formål.
Foreningen kan også utføre andre kulturelle og fritidsaktiviteter og kan utføre økonomiske eller
finansielle, løsøre eller fast eiendoms transaksjoner, for å oppnå best mulig formålet.
Foreningen kan, kun for egenfinansiering og ikke-kommersielle formål, utføre andre aktiviteter.
Foreningens offisielle språk er italiensk. Det er tillatt å bruke andre språk, hvis nødvendig.

Tittel III – Medlemmer

Art. 5. Medlemskap
Art. 5.1. Medlemmer

Alle personer med italiensk og utenlandsk statsborgerskap kan be om å bli medlemmer av
foreningen. Disse personene må dele foreningens mål, godta nåværende vedtekter, ha moralsk og
etisk integritet som er tilknyttet til foreningens formålene og betale medlemsavgift.

Art. 5.2. Typer av medlemmer

Det finnes to typer av medlemmer, stifter ​og ordinære ​medlemmer.
De stiftende ​medlemmene er de som har undertegnet nåværende vedtekter og er en del av
Stiftelsesregisteret. Ordinære ​medlemmer er de som ber om å bli medlemmer ved å sende, på
noen måte, søknadsskjema til foreningens leder. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Medlemmer over 18 år har stemmerett og kan ta et verv.

Art. 5.3. Medlemskap

Hvert medlem er en del av foreningen på en frivillig, personlig og fri måte. Eventuelle utgifter som
foreningen tidligere har godkjent, kan refunderes til medlemmet innenfor de fastsatte grensene
forutsatt at kvitteringer følger med. Medlemskapet er personlig og er på ingen måte overførbart til
en tredjepart, og det fornyes ved betaling av medlemsavgift.

Art. 5.4. Mottak av medlemmer

Styret godkjenner medlemskapet. Medlemskapet er gyldig, også ved fornyelse, etter betaling av
medlemsavgift, som er fastlagt fra år til år av styret.

Andre informasjoner om medlemsavgiften (beløp, betalingsmåte, osv.) finnes i foreningens
ordningen. Medlemsavgiften er ikke overførbar og vil ikke bli refundert hverken helt eller delvis.

Art. 5.5. Fratakelse av medlemskap

Medlemskapet kan fratas i følgende tilfelle:
● Manglende betaling av medlemsavgift;
● fravær av 4 (fire) årsmøter på rad, uten begrunnelse og / eller uten delegering av
representasjon til et annet medlem;
● atferd som har negativ virkning til foreningens formålet og/eller eiendeler
● eksklusjon;
● utmelding;
● død.
I de fire første tilfellene medlemskapet er fratatt fra styret og fratakelse trer i kraft fra den dagen det
fratatte medlemmet har fått melding om fratakelse med begrunnelse.

Tittel IV – Foreningens organisasjon

Art. 6. Foreningens organisasjon

Foreningen består av:
● Årsmøte av medlemmer
● Styret
● Leder
● Nestleder
● Sekretær
● Kasserer
● Revisorer
Alle verv er gratis, bortsett det som er nevnt i vedtekter.

Art. 7. Årsmøte av medlemmer

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Alle medlemmer over 18 år, som betaler
medlemsavgift har adgang til, og har stemmerett i alle ordinære og ekstraordinære årsmøter.

Art. 7.1. Ordinære og ekstraordinære årsmøter

Ordinære årsmøter skal lede foreningens aktiviteter og har følgende faste punkter:
● å godkjenne de generelle retningslinjene for planlagte aktiviteter i regnskapsåret;
● å godkjenne innen april av hvert år budsjettet / prognosen og balansen / uttalelse av forrige
året;
● valg av styret;
● valg av revisorer;
● å beslutte ordningen og dets endringer;
● å beslutte alt om forvaltningen av foreningen og som styret vil vurdere;
● å beslutte fratakelse av medlemskap;
● å beslutte deltakelse i organisasjoner, bedrifter og andre organer med lignende
målsettinger for å oppnå sosiale formål;
● å beslutte alt annet som er en del av vedtekter.
Ekstraordinær årsmøter beslutter endringer i vedtektene, oppløsningen av foreningen og
avviklingen av eiendelene etter likvidasjonen.

Art. 7.2. Innkalling ordinære og ekstraordinære årsmøter

Årsmøtet må innkalles av foreningens leder på en slik måte at alle medlemmer får vite om det.
Invitasjonen er skriftlig, inneholder agenda til årsmøtet, og skal leveres til de enkelte medlemmene
minst femten dager før planlagt dato for møtet.
I mangel av skriftlig innkalling vil møtene uansett bli gyldige der medlemmene eller deres
representanter er til stede.
Årsmøtet innkalles av styrets lederen minst en gang hvert år for å godkjenne budsjettet, eller hvis
lederen eller minst 1/3 av styret eller 1/10 av medlemmene krever det.
Deltakelse i årsmøtet kan også skje ved videokonferanse eller andre former av
telekommunikasjon, forutsatt at de oppfyller kollegiale metoden og prinsippene for god tro og
likebehandling av medlemmer.
Følgende retningslinjer er viktig:
● Årsmøtets leder må kontrollere identiteten av dem som deltar på videokonferanse, at
årsmøtet fremgår på en rett måte, og at resultater av avstemningen er riktig fullført;
● Sekretæren som skriver protokollen må ha mulighet til å følge med diskusjonen og møtets
fremgangen;
● De som deltar via videokonferanse må ha mulighet til å delta i diskusjonen og
avstemningen samtidig som alle andre medlemmer;
Dersom videokonferansen er avbrutt på grunn av tekniske problemer, blir møtet utsatt av møtets
lederen, og alle besluttninger tatt før avbruddet er gyldige.
Ekstraordinære årsmøter innkalles på den samme måten som ordinære årsmøter.

Art. 7.3. Fremgang ordinære årsmøter

Årsmøtet ledes av styrets leder, i hans fravær av nestlederen, eller av det eldste styremedlemmet.
Årsmøtet er gyldig på første samtalen når minst halvparten av medlemmene med stemmerett er til
stede eller representert. Ved annen samtale, som skal utføres etter at minst 24 timer har gått fra
den første, er årsmøtet gyldig uavhengig av antallet medlemmer som er til stede eller representert.
Beslutningene fra det ordinære årsmøtet er gyldige etter en positiv avstemning av flertallet av de
tilstedeværende.
Medlemmer i styret har ingen stemmerett i beslutningene om godkjenning av budsjettet, og styrets
ansvar.
Hvis det er behov, også eksterne eksperter kan delta i årsmøter uten stemmerett.
Hvert medlem kan være representert i årsmøtet av et annet medlem, ved skriftlig fullmakt.
Hvert medlem kan ikke representere mer enn tre medlemmer.
Medlemmer kan ikke delta i avstemningen om saker som angår deres interesser, og i alle tilfeller
der det foreligger en interessekonflikt.
Initialer av stifterne:

Protokollen fra møtet, som inneholder alle vedtak, må undertegnes av sekretæren og lederen og
må gjøres tilgjengelig til alle medlemmer, også til dem som var ikke til stede under årsmøtet.
Sekretæren lagrer protokoller i en spesiell protokoll-bok.
Alle beslutninger fra årsmøtet gjelder for alle medlemmer, også for dem som var ikke til stede, eller
som ikke stemte i avstemning.

Art. 7.4. Fremgang ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter har den samme fremgangen som ordinære årsmøter, med unntak av
følgende:
● Endringer i vedtekter kan bare foretas på et ekstraordinært årsmøte med 3/4 av
medlemmene med stemmerett til stede, og det kreves flertall av de avgitte stemmene for å
ta beslutninger.
● Oppløsning av foreningen kan bare vedta med minst 3/4 flertall av de avgitte stemmene.

Art. 8. Styret

Styret består av 7 medlemmer, og er valgt i årsmøtet. Styret varer tre år og medlemmene kan
gjenvelges i samme verv i maksimalt to påfølgende mandater.
Bare ordinære medlemmer over 18 år som betaler medlemsavgift og er bosatt i Trøndelag kan
delta i styret. Styret oppnevner sin egen leder, nestleder, sekretær og kasserer. Dersom en eller
flere styremedlemmer, på grunn av oppsigelse eller en annen grunn, frafaller, kan styret sørge for
at de blir erstattet ved å oppnevne det første ikke-valgte medlemmet og de nye styremedlemmene
forblir i styret til slutten av selve styret.
Ved naturlig utløp eller i tilfelle at mindre enn halvparten av styrets medlemmene deltar, må
årsmøtet oppnevne det nye styret innen maksimalt 3 måneder. Styremedlemmene som uten
oppgitt grunn ikke er til stede i tre påfølgende sesjoner av styremøtene, anses som ekskludert.
Styret er den utøvende organen og har makt over ordinær og ekstraordinær administrasjon som
ikke er opp til årsmøtet og som er innenfor rammen av det som etableres årlig av årsmøtet.
Styrets oppgaver er:
● å kontrollere utførelsen av årsmøtets oppløsninger;
● å utarbeide programmer for de sosiale aktivitetene som er fastsatt i vedtektene på grunnlag
av besluttninger tatt i årsmøtet;
● å utarbeide budsjettet / prognosen og balansen / uttalelse for å presentere det i årsmøtet,
som godkjenner det;
● å oppnevne styrets leder, nestleder, sekretær og kasserer;
● å ta besluttninger angående nye medlemmer;
● å frata medlemskapet av dem som ikke deltar i tre møter på rad;
● å beslutte årlig medlemsavgift.
Styret skal innkalles når lederen finner det nødvendig eller når minst tre medlemmer ber om det.
Styret tar sine beslutninger når flertallet av medlemmer er til stede og fører til en positiv
avstemming. Hvert medlem har en stemme. I tilfelle av stemmelikhet, tar lederen besluttningen.
Delegering er ikke tillatt i styret.

Sekretæren skriver en protokoll av hvert styremøte, som signeres av lederen. Alle protokoller
samles i styrets protokoll-bok.
Deltakelse i styret kan også skje ved videokonferanse som følger de samme reglene som
videokonferanser i årsmøter (art. 7.2), med forbehold for at det er ikke det mest brukte måten å
kommunisere. Styret, med et 2/3 flertall av positive stemmene kan frata vervet til et medlem som
ikke følger denne regelen.

Art. 9. Leder

Lederen, valgt av styret, representerer foreningen før tredjeparter og i rettssaker; han har vervet i
en treårsperiode og kan gjenvelges i henhold til bestemmelsene i art. 9 i denne vedtekten.
Lederen har følgende oppgaver/ansvar/evner:
● å representere foreningen og signaturrett;
● innkalling og ledelsen av styret og årsmøter;
● kompetansen om å overføre handlinger og dokumenter:
● redigering av budsjettet / prognosen og balansen / uttalelse før årsmøtet.
Ved behov kan lederen utøve styrets oppgaver og vedta tiltak, men han må rapportere det
omgående til styret og i hvert fall i det umiddelbart etterfølgende møte. I tilfelle hans fravær eller
hindring tar nestlederen sine oppgaver.

Art. 10. Sekretær og Kasserer

Styret oppnevner en sekretær og en kasserer fra sine medlemmer med unntak av lederen og
nestlederen, som kan ikke ta disse vervene. Den samme personen kan ta begge to verv.
Sekretærens oppgaver:
● å oppdatere listen over alle medlemmer;
● å gjøre alle byråkratiske oppgaver;
● å skrive og redigere protokoller;
● å ta ansvaret over alle protokoller og offisielle dokumenter.
Kasserers oppgaver:
● å holde kontoen;
● å administrere regnskap og rapportering;
● å utføre og overvåke inntektsinnsamlingen;
● å foreta betalinger bestemt av styret eller lederen;
● å støtte styret i forholdet til bankene.

Art. 11. Revisorer

Foreningen har ei gruppe av revisorer. Gruppen består av to medlemmer oppnevnt av årsmøtet fra
alle medlemmer eller fra tredjeparter som har passende økonomiske og regnskapsmessige
ferdigheter; Revisorene kan samtidig ikke være styremedlemmer.
Revisorers verv varer 3 år og revisorene kan gjenvelges.
Initialer av stifterne:

I tilfelle at en av revisorene på grunn av oppsigelse eller en annen grunn frafaller vervet, fortsetter
den andre revisoren som eneste revisor til mandatets utløp. I tilfelle begge revisorer frafaller, vil
årsmøtet fastsette valg av to nye revisorer med en varighet på 3 år fra valgdagen.
Revisorer har oppgaven å kontrollere hvert semesteret regnskapet, budsjettet, uttalelsene og
balansen, og å utarbeide en sluttrapport. Revisorene har rett til å delta i styremøter uten
stemmerett.
Revisorers arbeidet skal vises i protokoller, som inneholder også informasjon om regnskap og
balansen.

Tittel V – Egenkapital og oppløsning

Art. 12. Egenkapital

Foreningen finansierer aktiviteter med følgende inntekter:
● medlemsavgift;
● inntekter fra aktiviteter organisert og finansiert fra medlemmer og/eller tredjeparter;
● offentlige og private bidrag;
● frivillige donasjoner fra medlemmer og/eller tredjeparter;
● inntekt fra institusjonelle aktiviteter, samt de som gjennomføres i samråd med offentlige
aktører eller med private parter;
● enhver annen type inntekt.
Egenkapitalen består dessuten av den delen av ubrukte inntekter som er bestemt til egenkapitalen
etter godkjennelse av årsmøtet.
Frivillige bidrag kan være penger, løsøre, fast eiendom og andre varer eller tjenester til foreningen
som fører ikke til ekstra kostnader.
Det er forbudt å dele ut, selv indirekte, fortjenester eller driftsoverskudd samt fond, kapitalreserver
av foreningen med unntak av lovbestemte avgifter.
Fortjenester og driftsoverskudd må brukes til foreningens institusjonelle aktiviteter.

Art. 13. Oppløsning

Oppløsningen av foreningen og avviklingen av eiendelene er ordnet med godkjenning av årsmøtet
godkjent etter at minst 3/4 av de stemmeberettigede medlemmer stemte for det.
Eventuelle gjenværende eiendeler, etter fullført likvidasjon prosedyren, vil bli donert til andre
organer / institusjoner med det samme eller lignende formålet, som finnes i samme land.

Art. 14. Generelle bestemmelser

For alt som ikke er fastsatt i disse vedtektene gjelder statens forskrifter og lover.

Initialer av stifterne:

Undertegnet av alle stifterne,

# STIFTER SIGNATUR

1 LUCA ANSALONI

2 SALVATORE CARLUCCI

3 ANDREA CAVAZZA

4 GIULIA CORTESI

5 MATTEO DE STEFANO

6 FRANCESCO FORLIVIO

7 NATASCIA MANDERIOLI

8 GIUSEPPE MARINELLI

9 ARIANNA MINORETTI

10 CRISTINA PERINU

11 MASSIMILIANO RUOCCO

12 SILVIA STOMBELLI

13 ELEONORA TARANTINO